มอบรถเข็นวีลเเชร์ให้กับคุณลุง ประสิทธิ์ ทิพย์พรหมมา ซอยวัดสลุด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

วันนี้ สมาชิกหน่วยบรรเทาฯใต้21-00 เดินทางมาภายใน ซอยวัดสลุด เพื่อได้นำรถเข็นวีลเเชร์ส่งมอบให้กับคุณลุง ประสิทธิ์ ทิพย์พรหมมา ซึ่งป่วยเป็นผู้พิการทางสายตา ตาบอดทั้งสองข้าง ส่วนแขนและขาเป็นโปรลีโอ โดยได้รับการประสานข้อมูล จาก คุณณัฐฐากุลนันท์ เนื่องช้าง ทางหน่วยฯได้ ส่งมอบไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ 16/4/57

ชวยกนยกรถวลแชรไปสง
ช่วยกันยกรถวิลแชร์ไปส่ง

สงรถใหกบตว
ส่งรถให้กับตัว

ผรบยมดใจรบมอบรถวลแชร
ผู้รับยิ้มดีใจรับมอบรถวิลแชร์

จม ขอรถโดย นส ณฐฐากลนนท เนองชาง008
จม ขอรถโดย นส ณัฐฐากุลนันท์ เนื่องช้าง

บตรประชาชนนายประสทธ
บัตรประชาชนนายประสิทธิ์

ทะเบยนบานนายประสทธ
ทะเบียนบ้านนายประสิทธิ์

บตรคนพการนายประสทธ
บัตรคนพิการนายประสิทธิ์

รายงานวนสงมอบรถ
รายงานวันส่งมอบรถ

01
จม ขอบคุณรถวิลแชร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:%M น.